CAR RENTAL
Tel. (0030) 28410 26496


GR   Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης
 1. Ο μισθωτής έλεγξε το ανωτέρω όχημα και το βρήκε της πλήρους αρεσκείας του, σε καλή και ασφαλή κατάσταση, απαλλαγμένο από ελαττώματα, τα οποία μπορεί να επηρρεάσουν την ασφαλή λειτουργία του υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
 2. Με την υπογραφή του παρόντος, ο μισθωτής παρέλαβε το δελτίο απογραφής όλων των προϋπαρχουσών ζημιών του αυτοκινήτου και αφού το έλεγξε διεξοδικά διαπίστωσε ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στην κατάσταση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.
 3. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την εκμισθώτρια εταιρεία σε ό,τι του ζητηθεί και να δίδει αληθείς πληροφορίες ως προς την ικανότητά του προς οδήγηση, την ηλικία του, τυχόν λόγους μειωμένης ικανότητας οδήγησης κλπ.
 4. Ο μισθωτής καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης θα οδηγεί αποκλειστικά εκείνος το αυτοκίνητο και παγορεύεται η υπενοικίαση του αυτοκινήτου ή η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εκμισθωτή.
 5. Απαγορεύεται η χρήση του αυτοκινήτου για μεταφορά φορτίων, εκτός από την μεταφορά προσωπικών ταξιδιωτικών αποσκευών του μισθωτή.
 6. Το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο από την εκμισθώτρια για ζημίες προς τρίτους ως εξής:
  •  Μέχρι του ποσού των 1,000,000 ευρώ για σωματικές βλάβες (ανά άτομο)
  •  Μέχρι του ποσού των 1,000,000 ευρώ για υλικές ζημίες
  •  και μέχρι του ποσού των 10,000 ευρώ για θάνατο, μόνιμη ολική ή μόνιμη μερική ανικανότητα του οδηγού.
 7. Η μικτή ασφάλιση που παρέχεται από την εκμισθώτρια περιορίζει απόλυτα την ευθύνη του μισθωτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ζημιές δεν οφείλονται από ατυχήματα που προκαλούνται από παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ενδεικτικά: επήρεια αλκοόλ ή ουσιών, παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, παραβίαση STOP, κίνηση σε μονόδρομο αντίθετα προς την επιτρεπόμενη κατεύθυνση, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παρκάρισμα σε γωνία ή στροφή), σε περίπτωση δήλωσης ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων (ενδεικτικά: ψευδή μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, τηλέφων ο, συνθήκες ατυχήματος), σε περίπτωση πλημμελούς οδήγησης λόγω αμελείας, σε περίπτωση παράβασης έστω και ενός όρου του συμβολαίου. Η θραύση καθρεφτών και κρυστάλλων καλύπτονται με απαιτούμενη προϋπόθεση, όταν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο οι καθρέπτες πρέπει να είναι κλειστοί και για τα κρύσταλλα να μην έχει γίνει δήλωση απώλεια προσωπικών αντικειμένων των επιβατών του αυτοκινήτου.
 8. Η μικτή ασφάλεια δεν καλύπτει σε περίπτωση παράμονης στάθμευσης.
 9. α) Η μικτή ασφάλιση ισχύει μόνο σε περίπτωση ατυχήματος σε άσφαλτο ή τσιμεντένιο δρόμο.
  β) Απαγορεύεται η χρήση του οχήματος σε χωμάτινους δρόμους.
 10. Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος λόγω εξόδου από το οδόστρωμα που οφείλεται σε πλημμελή οδήγηση, οι ζημίες δεν καλύπτονται από την μικτή ασφάλιση.
 11. Η μικτή ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιές σε λάστιχα, ζάντες και το κάτω μέρος του αυτοκινήτου. Δύναται ο μισθωτής  να ασφαλιστεί για τα ανωτέρω της παραγράφου 13 με κόστος ανάλογα του μισθωμένου αυτοκινήτου.
 12. Μετά από ατύχημα με ζημίες που δεν καλύπτονται από την μικτή ασφάλιση ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να εκτιμήσει τις ζημίες του αυτοκινήτου προσλαμβάνοντας εκτιμητή της αρεσκείας του, εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημέρα του ατυχήματος.
 13. Κλήσεις, πρόστιμα κλπ. λόγω παράβασης διατάξεων του Κ.Ο.Κ. βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.
 14.  Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τη στάθμη των λαδιών, του νερού του αυτοκινήτου και ενημερώνει άμεσα την εταιρεία για τυχόν μηχανική βλάβη του αυτοκινήτου.
 15. Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος (δηλαδή, όχι μόνο στην περίπτωση σύγκρουσης με άλλο αυτοκίνητο, αλλά σε οποιοαδήποτε περίπτωση ατυχήματος), ο οδηγός – μισθωτής ή ο εγγυητής είναι υποχρεωμένος να καλέσει άμεσα τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
 16. Η εκμισθώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα της απροειδοποίητης αφαίρεσης χρήσης του αυτοκινήτου από τον μισθωτή, εάν διαπιστωθεί κακή χρήση του αυτοκινήτου.
 17. Σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής του αυτοκινήτου από τον μισθωτή στον συμφωνημένο τόπο και χρόνο, ο τελευταίος επιβαρύνεται για κάθε ώρα καθυστέρησης κατά το 1/5 της ημερήσιας αποζημίωσης. Επίσης μετά τον χρόνο λήξης του μισθωτηρίου συμβολαίου δεν ισχύει η μικτή ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος και οποιαδήποτε ζημία δεν καλύπτεται από αυτήν.
 18. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης που ακινητοποιεί το αυτοκίνητο, θα αντικαθίσταται άμεσα υπό την προϋπόθεση ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε παράβαση των όρων του συμβολαίου.
 19. Η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να ζητά εγγύηση πιστωτικής κάρτας για την πληρωμή τυχόν τροχαίων παραβάσεων και την κάλυψη αυτών άμεσα από την πιστωτική κάρτα του μισθωτή, ή του εγγυητή, καθώς των ζημιών που δεν καλύπτονται από την μικτή ασφάλιση.
 20. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύψει από την παρούσα, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Λασιθίου.
DE   Allgemeine Bedingungen und Nutzungsvoraussetzungen
 1. Der Mieter hat das vorgenannte Kraftfahrzeug geprüft und festgestellt, dass es seinen Wünschen vollkommen entspricht, dass es sich in einem guten und sicheren Zustand befindet, und dass es frei von Mängeln ist, die bei normalen Nutzungsverhältnissen den sicheren Betrieb beeinflussen könnten.
 2. Nach der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages hat der Mieter ein Reparaturheft erhalten, indem sämtliche, bereits vorhandenen Autoschäden registriert wurden, und nachdem er die Eintragungen im besagten Heft ausführlich geprüft hat, hat er festgestellt, dass die aufgeführten Eintragungen tatsachengerecht sind und dem momentanen Zustand des vorgenannten Kraftfahrzeuges entsprechen.  
 3. Der Mieter verpflichtet sich, mit der Vermieterin zu kooperieren und ihr die von ihm verlangten wahrheitsgemäßen Informationen zu geben, und zwar bezüglich seiner Fahrtüchtigkeit, seines Alters, der möglicherweise vorhandenen Gründe für eine geminderte Fahrtüchtigkeit etc.
 4. Der Mieter verpflichtet sich, das von ihm gemietete Kraftfahrzeug während der Dauer des Mietvertrages ausschließlich selbst zu steuern. Eine Untervermietung des Kraftfahrzeuges oder jegliche Überlassung des Kraftfahrzeuges an Dritte ist ohne vorherige Genehmigung der Vermieterin verboten.
 5. Die Nutzung des Kraftfahrzeuges ist mit Ausnahme der Beförderung von persönlichem Reisegepäck des Mieters verboten.
 6. Das Kraftfahrzeug ist von der Vermieterin für fremde Schäden, wie folgt, versichert:
  •  bis zu einem Betrag in Höhe von  1,000,000 € für Körperschäden (pro Person),
  •  bis zu einem Betrag in Höhe von  1,000,000 € für Sachschäden
  •  bis zu einem Betrag in Höhe von 10,000 € für den Tod sowie permanente Voll- od. Teilinvalidität des Fahrers.
 7. Die von der Leihfirma gebotene gemischte Versicherung beschränkt die Haftung des Fahrzeugmieters zur Gänze, vorausgesetzt dass die Schäden nicht infolge von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung verursacht wurden (beispielsweise: unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen, Rotlichtverstoß, Missachtung eines STOPP-Schildes, Befahren von Einbahnstraßen gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung, Parken an Straßenecken bzw. in Kurven)sowie auch im Falle der Angabe falscher bzw. irreführender Daten (beispielsweise: falsche Adresse des festen Wohnsitzes, Telefonnummer, Umstände des Unfalls), im Falle nicht ordnungsgemäßen Fahrens aufgrund von Nachlässigkeit, sowie im Falle eines Verstoßes gegen auch nur eine Vertragsbedingung. Glas- und Spiegelbruch sind unter der zwingenden Voraussetzung gedeckt, dass bei geparktem Fahrzeug die Seitenspiegel angeklappt sind und dass im Falle eines Scheibenbruchs keine Diebstahlerklärung in Bezug auf die persönlichen Gegenstände der Passagiere bzw. des Fahrzeuglenkers erstattet wurde. Der Verlust der Schlüssel oder deren Beschädigung durch Fallenlassen sind im Rahmen der gemischten Versicherung nicht gedeckt.
 8. Die gemischte Versicherung bietet keine Deckung bei Parkverstößen.
 9. a) Die Vollkaskoversicherung gilt nur bei Unfällen, die sich auf asphaltierten oder zementierten Straßen ereignen.
  b) Das Befahren von nicht asphaltierten Straßen ist untersagt.
 10. Im Falle eines Unfalles in Folge des Verlassens des Straßenbelags durch fehlerhafte Fahrzeugführung werden die dabei entstehenden Schäden von der Vollkasko-Versicherung nicht übernommen.
 11. Die Vollkaskoversicherung deckt keine Schäden an den Reifen, den Felgen und dem Unterboden (untere Teile) des Fahrzeugs.
  Der Mieter kann für alle die oben (in Par. 13) genannten Ausnahmefälle gegen entsprechende Aufpreise, die abhängig sind vom gemieteten Fahrzeug, zusätzlich versichern werden.
 12. Im Falle von unfallbedingten Schäden, die von der Vollkaskoversicherung nicht übernommen werden, ist der Mieter berechtigt, die entstandenen Kraftfahrzeugschäden innerhalb einer Frist von 5 Werktagen nach dem Unfalldatum von einem Gutachter seiner Wahl schätzen zu lassen.
 13. Bußgeldbescheide, Geldstrafen etc. auf Grund von Verstößen der Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung müssen ausschließlich vom Mieter übernommen werden.
 14. Der Mieter ist verpflichtet, den Ölstand sowie den Kühlwasser-Vorrat des von ihm angemieteten Kraftfahrzeuges zu prüfen und die Vermieterin bezüglich möglicherweise entstehenden mechanischen Kfz-Schäden sofort zu informieren.
 15. Im Falle irgendeines Unfalles, d. h. nicht nur im Falle einer Kollision mit einem anderen Kraftfahrzeug, sondern bei jeglichem Verkehrsunfall ist der Fahrer und Mieter des Kraftfahrzeuges oder sein Bürge verpflichtet, die zuständige Polizeibehörde diesbezüglich zu informieren.
 16. Die Vermieterin ist berechtigt, die Nutzungsberechtigung des Kraftfahrzeuges dem Mieter ohne vorherige Ankündigung zu entziehen, wenn sie feststellt, dass das angemietete Kraftfahrzeug nicht ordnungsgemäß benutzt wird.
 17. Im Falle einer nicht fristgerechten Rückgabe des Kraftfahrzeuges seitens des Mieters zum vereinbarten Ort und Zeitpunkt, muss der Mieter die Vermieterin für jede Verzugsstunde mit 1/5 des Tagessatzes entschädigen. Nach Beendigung des Mietvertrages gilt die Vollkasko-Versicherung des Kraftfahrzeuges nicht mehr, woraus resultiert, dass nach Ablauf des Mietvertrages kein Schaden mehr von der Autoversicherung übernommen wird.
 18. Im Falle der Fahrunfähigkeit des Fahrzeugs aufgrund von Motorschadens wird unverzüglich ein Ersatzwagen gestellt, vorausgesetzt, dass der betreffende Schaden nicht auf einen Verstoß gegen die Vertragsbedingungen zurückzuführen ist.
 19. Die Vermieterin ist berechtigt, eine Kreditkarten-Garantie für die Begleichung von Bußgeldern im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung zu verlangen, damit die vorgenannten Bußgelder sowie die Begleichung von Schäden, die von der Vollkasko-Versicherung nicht übernommen werden, von der Kreditkarte des Mieters oder seines Bürgen abgebucht werden können.
 20. Für die Klärung jeglicher Auseinandersetzung im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag sind die Gerichte des Kreises Lasithi auf der Insel Kreta zuständig.
FR   Termes et conditions générales d’utilisation
 1. Le locataire a vérifié le véhicule ci-dessus et l’a trouvé absolument satisfaisant, en bon état et sûr, libre de tout défaut qui pourraient en affecter son fonctionnement sûr dans des conditions normales d’utilisation.
 2. A la signature du présent contrat, le locataire a reçu le bulletin inventoriant tous les dommages préexistants de voiture et, l’ayant contrôlé avec soin, il a constaté qu’il correspond en tous points à la réalité et à l’état du véhicule en question.
 3. Le locataire doit coopérer avec la société loueuse en tout point, et donner des informations exactes en ce qui concerne sa capacité de conduire, son âge et les raisons éventuelles de défaillance etc.
 4. Durant toute la durée de la location, seul le locataire conduira le véhicule. Il est interdit de sous-louer la voiture ou de la céder de quelque sorte que ce soit à des tiers, sans le consentement préalable de la loueuse.
 5. Il est interdit d’utiliser la voiture pour le transport de charges, à part le transport des bagages personnels du locataire.
 6. La voiture est assurée par la loueuse pour les dommages envers des tiers de la manière suivante :
  •  A concurrence de la somme de 1,000,000 euros pour dommages corporels (par personne)
  •  A concurrence de la somme de 1,000,000 euros pour dommages matériels
  •  A concurrence de la somme de 10,000 euros pour la mort, l’invalidité permanente totale ou permanente partielle du conducteur.
 7. L’assurance FDW fournie par le loueur limite strictement la responsabilité du locataire, à condition que les dommages ne soient pas dus à des accidents causés par la violation des règles du Code de la route (par exemple: conduite sous influence d’alcool ou de drogues, violation d’un feu rouge, violation d’un STOP, conduite dans une voie à sens unique en sens contraire à la direction autorisée, conduite en sens inverse de la circulation, stationnement dans un angle ou virage), qu’il n’y ait pas eu de fausse déclaration ou de déclaration incorrecte (par exemple : falsification de l’adresse de domicile, de numéro de téléphone et des conditions de l’accident), qu’aucune conduite inappropriée suite à une négligence n’ait été constatée, ni aucune violation même d’un seul terme du contrat. Les dommages causés aux rétroviseurs et les bris de glaces sont couverts sous certaines conditions: lorsque la voiture est en stationnement, les rétroviseurs doivent être rabattus et, en ce qui concerne les glaces, aucune déclaration de perte d’objets personnels des passagers ou du conducteur du véhicule ne doit avoir été effectuée. La perte des clés ou leur détérioration due à leur chute n’est pas couverte par l’assurance FDW.
 8. L’assurance FDW ne couvre pas en cas de stationnement illégal.
 9. a) L’assurance tous risques (FDW) est valable uniquement en cas d’accident sur route asphaltée ou chaussée en béton.
  b) Il est interdit d'utiliser le véhicule sur les routes en terre battue.
 10. Si un accident est causé par la sortie, sans raison valable évidente, de la route ou du fait d’une conduite  irrégulière, les dommages ne seront pas couverts par l’assurance tous risques (FDW).
 11. L’assurance tous risques (FDW) ne couvre pas les dommages causés aux pneus, aux jantes et au dessous de la voiture. Le locataire peut s’assurer contre les dommages ci-dessus du paragraphe 13 pour un certain prix selon la voiture louée.
 12. Suite à un accident comportant des dommages non couverts par l’assurance tous risques (FDW), le locataire peut faire estimer les dommages de la voiture, engageant un assesseur de son choix, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l’accident.
 13. Citations, amendes etc. pour violation des dispositions du Code de la Route, sont exclusivement à charge du locataire.
 14. Le locataire doit contrôler le niveau d’huile et d’eau de la voiture et aviser immédiatement la société de toute panne mécanique de la voiture.
 15. En toute occurrence d’accident, (à savoir, non seulement en cas de collision avec une autre voiture, mais bien de tout accident), le conducteur-locataire ou le garant est tenu d’appeler les autorités policières compétentes.
 16. La société loueuse a le droit de suspendre l’utilisation de la voiture par le locataire, si elle constate le mauvais usage de la voiture.
 17. En cas de non restitution en temps utile de la voiture par le locataire, à l’endroit et au temps accordés, ce dernier sera facturé, pour toute heure de retard, du 1/5 de l’indemnité journalière. En outre, après l’expiration de la durée de la location, l’assurance tous risques (FDW) ne sera plus valable et ne couvrira aucun dommage.
 18. En cas de panne mécanique immobilisant le véhicule, celui-ci sera remplacé immédiatement, à condition que la panne ne soit pas causée en violation des termes du contrat.
 19. La loueuse a le droit de demander la caution d’une carte de crédit pour le paiement de toutes les infractions routières éventuelles et pour couvrir directement ces infractions sur la carte de crédit du locataire, ainsi que les dommages qui ne sont pas couverts par l’assurance tous risques (FDW).
 20. En cas de litige résultant du présent contrat, les tribunaux de Lasithi sont seuls compétents.
  Общие условия и предпосылки для использования RU
 1. Арендатор проверил вышеуказанный автомобиль и считает, что он полностью соответствует его выбору, находится в хорошем и безопасном состоянии, не имеет дефектов, которые могут повлиять на безопасность работы автомобиля в обычных условиях использования.      
 2. При подписании настоящего договора, арендатор получил карточку со списком  всех уже существующих дефектов автомобиля и после доскональной проверки убедился, в том, что список соответствует действительности и существующему состоянию конкретного автомобиля.     
 3. Арендатор обязан сотрудничать с фирмой – арендодателем по всем возникшим вопросам и предоставлять правдивую информацию относительно его водительской компетентности, его возраста, возможных причин ограниченной способности к вождению и.т.д.      
 4. На протяжении всего срока аренды, только арендатор будет водить автомобиль. Запрещается субаренда автомобиля и предоставление автомобиля третьим лицам любым способом, без предварительного разрешения арендодателя.   
 5. Запрещается использование автомобиля для перевозки грузов, за исключением перевозки личного багажа арендатора.  
 6. Автомобиль застрахован арендодателем по ущербу к третьим лицам, следующим образом:
  •  В пределах суммы  1,000,000 евро - за телесные повреждения (на человека),
  •  В пределах суммы 1,000,000 евро - за материальный ущерб
  •  и в пределах суммы 10,000 евро в случае смерти, постоянной полной или постоянной неполной нетрудоспособности водителя.
 7. Полное страхование ограничивает ответственность арендатора при условии, что ущерб ввиду происшествия возник не в результате нарушения правил дорожного движения (например, вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, проезда на красный свет или игнорирования знака «Проезд без остановки запрещен», движения во встречном направлении по односторонней дороге, выезда на полосу встречного движения, парковки на углу или на повороте); при условии, что не была предоставлена ошибочная или вводящая в заблуждение информация (например, неверный адрес постоянного проживания, телефонный номер, обстоятельства происшествия); при условии, что не имело места небрежное вождение и не был нарушен ни один из пунктов договора. Повреждения зеркал и лобового стекла покрываются страхованием при условии, что зеркала были повернуты внутрь, а в случае с повреждением лобового стекла — при условии, что не было заявлено о пропаже личных вещей водителя или пассажиров. Полное страхование не распространяется на повреждение ключей от автомобиля в результате падения.
 8. Полное страхование не распространяется на случаи нарушения правил парковки.
 9. a) Полное Страхование (FullDamageWaiver) арендуемого автомобиля действует в случае несчастного случая на асфальтной или цементной дороге.   
  b) Использование автомобиля на грунтовых дорогах запрещено.
 10.  В случае возникновения аварии по причине схода с пути без серьёзной очевидной причины или по причине неправильного вождения, ущербы не покрываются Полным Страхованием (FullDamageWaiver).
 11. Смешанное страхование не распространяется на повреждения шин, колес и нижней части  автомобиля. Арендатор может застраховаться по указанным в параграфе 13 пунктам  в зависимости от стоимости арендованного автомобиля.
 12.  После аварии с причинением ущерба, который не покрывается Полным  Страхованием (FullDamageWaiver), арендатор имеет право нанять эксперта по оценке ущерба, по собственному  усмотрению, и провести оценку ущерба в течение 5 рабочих дней со дня аварии.   
 13.  Штрафы, взыскания и.т.д. по причине нарушения правил дорожного движения возлагаются исключительно на арендатора.
 14.  Арендатор обязан проверить уровень масел, воды автомобиля и сразу известить фирму о возможной механической поломке автомобиля. 
 15. В случае любой аварии (то есть не только в случае столкновения с другим автомобилем, но и при любом другом несчастном случае), водитель – арендатор или гарант обязаны незамедлительно вызвать компетентные полицейские органы.
 16. Фирма – арендодатель имеет право без предубеждения отобрать автомобиль у арендатора, если будет установлено недозволенное использование автомобиля.
 17. В случае несвоевременного возврата автомобиля арендатором, в обусловленном месте и в обусловленное время, за каждый час задержки на него возлагается пени в размере 1/5 доли ежедневной арендной платы. Кроме того, по истечении срока действия арендного договора, прекращает действие Полное Страхование (FullDamageWaiver) автомобиля, и не покрывается причиненный автомобилю ущерб.
 18. В случае механической поломки, препятствующей движению автомобиля, он будет немедленно заменен при условии, что неисправность не является следствием нарушения какого-либо из условий договора.
 19. Арендодатель имеет право потребовать в качестве гарантии кредитную карту для оплаты возможных дорожных нарушений, и непосредственно покрыть эти нарушения кредитной картой арендатора или его гаранта, а также любые другие ущербы, не покрываемые Полным Страхованием (FullDamageWaiver).
 20. Для решения любых спорных вопросов, вытекающих из настоящего договора, компетентными являются суды области Ласити.
IT   Condizioni generali di utilizzo
 1. Il locatario ha verificato l'autoveicolo sopraindicato e l'ha trovato del tutto soddisfacente, in ottimo stato di conservazione, esente da difetti che possono influenzarne il funzionamento sicuro in normali condizioni di utilizzo.
 2. Sottoscrivendo il presente modulo, il locatario ha ricevuto il foglio di inventario di tutti i danni precedenti dell'autoveicolo e, dopo averlo controllato accuratamente, ha verificato tale  corrispondenza nella reale condizione dell'autoveicolo sopraindicato.
 3. Il locatario è tenuto a collaborare con la compagnia locatrice, riguardo ogni richiesta, e a fornire informazioni veritiere sulla sua capacità di guidare, la sua età e possibili motivi di ridotta capacità di guida, ecc.
 4. Il locatario, per tutta la durata del noleggio, sarà l'unico conducente dell'autoveicolo e non potrà sublocare l'autoveicolo o, in qualsiasi modo, cederlo a terzi senza il preventivo consenso del   locatore.
 5. E' vietato l'uso dell'autoveicolo  per il trasporto merci, escluso il trasporto di bagagli di viaggio personale a carico del locatario.
 6. L'autoveicolo è assicurato dal locatore per danni a terzi come segue:
  •  Fino a 1,000,000  di euro per danni a persone (per persona).
  •  Fino a 1,000,000  di euro per danni alla proprietà.
  •  Fino a 10,000 di euro per la morte, l'invalidità permanente parziale o permanente totale del conducente.
 7. L'assicurazione mista fornita dal noleggiatore limita completamente la responsabilità del noleggiante, a condizione che i danni non siano dovuti a incidenti causati dalla violazione del codice della strada (indicativamente: guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, mancato rispetto del semaforo rosso, mancato rispetto dello STOP, guida contromano in strada a senso unico, guida contromano, parcheggio su angolo o curva), nel caso di dichiarazione di dati falsi o fuorvianti (indicativamente: indirizzo di residenza falso, telefono falso, false circostanze dell'incidente), in caso di cattiva guida a causa di negligenza, in caso di violazione di anche uno dei termini del contratto. La rottura di specchietti e cristalli è coperta, alla condizione necessaria che quando l'auto è parcheggiata gli specchietti siano chiusi e per i cristalli che non sia stata fatta dichiarazione di perdita di oggetti personali degli occupanti o del conducente dell’auto. Lo smarrimento delle chiavi o danni a loro derivanti da caduta non sono coperti dall’assicurazione mista.
 8. L'assicurazione mista non offre copertura in caso di parcheggio abusivo.
 9. a) L 'assicurazione FDW si applica solo agli incidenti stradali su asfalto o calcestruzzo.
  b) È vietato utilizzare il veicolo su strade sterrate.
 10. In caso di incidente causato lasciando il fondo stradale, in mancanza di evidente e serio motivo o a causa di guida difettosa, i danni non sono coperti dall'assicurazione FDW.
 11. L'assicurazione mista non copre danni a pneumatici, a borse, e alla parte inferiore dell'automobile. Il locatore puo' essere assicurato per quello di cui sopra al paragrafo 13 ad un prezzo fissato in base all'automobile in affitto.
 12. Dopo eventuali danni a causa di un incidente non coperti da FDW il locatario ha il diritto di far valutare i danni da un perito di sua scelta, entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'incidente.
 13. Le contravvenzioni, le multe, ecc. a causa dell'infrazione della regolamentazione del Codice Stradale sono completamente a carico del locatario.
 14. Il locatario è tenuto a verificare il livello dell'olio, dell'acqua dell'autoveicolo e ad informare immediatamente la compagnia nel caso di  guasto meccanico dell'autoveicolo.
 15. In caso di qualsiasi incidente (cioè, non solo in caso di collisione con un'altra vettura, ma nel caso di qualsiasi incidente), il guidatore - locatario o il garante è obbligato a chiamare immediatamente le autorità di polizia competenti.
 16. Il locatore ha il diritto di vietare senza preavviso l'utilizzo dell'autoveicolo al locatario, se viene rilevato un uso improprio dell'autoveicolo.
 17. In caso di non restituzione dell'autoveicolo da parte del locatario nel tempo e nel luogo convenuti, verrà pagato  per ogni ora di ritardo  1/5 della tariffa giornaliera. Inoltre dopo la scadenza del contratto di locazione l'autoveicolo non è soggetto alla copertura assicurativa FDW e nessun danno  è coperto da questa.
 18. In caso di guasto meccanico che immobilizza l'auto, essa sarà sostituita immediatamente, a condizione che il danno non sia dovuto a violazione dei termini del contratto.
 19. Il locatore ha il diritto di richiedere la garanzia di una carta di credito per il pagamento di eventuali infrazioni e per coprire direttamente le stesse dalla carta di credito del locatario, o del garante, nel caso il danno non sia coperto da assicurazione FDW.
 20. Per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, sono indicati come competenti i tribunali di Lasithi.
NL   Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden
 1. De huurder heeft bovenstaand voertuig gekeurd. Het voertuig is volledig naar zijn gading, in goede en veilige staat, vrij van gebreken die eventueel een invloed zouden hebben op het veilig functioneren van de auto onder normale gebruiksomstandigheden.
 2. Bij het ondertekenen van deze overeenkomst heeft de huurder een inventarislijst ontvangen waarop alle reeds bestaande schade aan de auto vermeld staat. Na uitgebreide controle door de huurder, heeft deze laatste vastgesteld dat de lijst strookt met de werkelijkheid en met de toestand waarin het specifieke voertuig zich bevindt.
 3. De huurder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan al wat van hem wordt gevraagd vanwege het verhuurbedrijf, en oprechte informatie te geven omtrent zijn rijvaardigheid, leeftijd, eventuele redenen van beperkt rijvermogen, enz.
 4. Gedurende de hele huurperiode mag alleen de huurder zelf het voertuig besturen. Onderverhuren is verboden. Het doorgeven van de auto aan derden, op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.
 5. Het voertuig mag niet worden gebruikt voor het vervoeren van vrachten, behalve dan voor het vervoeren van de eigen bagage van de huurder.
 6. Het voertuig is door het verhuurbedrijf verzekerd tegen schade aan derden, als volgt:
  •  Tot het bedrag van 1,000,000 euro voor lichamelijke schade (per persoon)
  •  Tot het bedrag van 1,000,000 euro voor materiële schade
  •  En tot het bedrag van 10,000 euro in geval van overlijden, blijvende gehele of gedeeltelijke invaliditeit van de bestuurder.
 7. De allriskverzekering die de verhuurder ter beschikking stelt, houdt de volledige uitsluiting van aansprakelijkheid van de huurder in, op voorwaarde dat de schade geen gevolg is van ongevallen veroorzaakt door overtreding van de verkeersregels (zoals: het onder invloed zijn van alcohol of drugs, het door het rode licht rijden, het negeren van stopborden, het tegen de toegestane richting van het verkeer inrijden op eenrichtingswegen, het rijden op de rijbaan voor het tegemoetkomend verkeer, het parkeren op een hoek of in een bocht); tenzij onjuiste of misleidende informatie opgegeven wordt (bv. onjuist vast adres, telefoonnummer en omstandigheden van het ongeval); behalve in het geval van onbehoorlijk rijden als gevolg van nalatigheid; of tenzij ook maar één van de voorwaarden van het huurcontract geschonden wordt. Het breken van spiegels en ruiten is gedekt op voorwaarde dat de spiegels ingeklapt waren terwijl de auto geparkeerd was en dat er geen melding is gemaakt van het verlies van persoonlijke bezittingen van de passagiers of de chauffeur in het geval dat de autoruit gebroken was. De allriskverzekering dekt het verlies van of schade aan de autosleutels als gevolg van een val niet.
 8. De all-riskverzekering verzekering is niet van toepassing in geval van parkeren in overtreding met de regels.
 9. a) De volledige verzekering met volledige vrijstelling “FDU (Full Damage Waiver)” geldt enkel voor ongevallen op verharde wegen (asfalt- en betonwegen).
  b) Het gebruik van het voertuig op onverharde wegen is verboden.
 10.  Voor ongevallen waarbij het voertuig van de weg is afgeraakt hetzij zonder enige ernstige en duidelijke reden hetzij te wijten aan onaangepast rijgedrag, wordt de schade niet gedekt door de afgesloten verzekering.
 11. De all-riskverzekering dekt niet de schade aan banden, aan velgen en aan de onderzijde van de auto. De huurder kan zich verzekeren tegen het genoemde in lid 13 tegen een kostprijs die afhankelijk is van de gehuurde auto.
 12. Voor ongevallen die niet gedekt zijn door de afgesloten verzekering, mag de huurder de schade laten taxeren door een schade-expert naar keuze, binnen een termijn van 5 werkdagen vanaf de datum van het ongeval.
 13. Processen-verbaal, verkeersboetes e.d. te wijten aan overtredingen van de Wegcode, vallen volledig ten laste van de huurder.
 14. Het behoort tot de plicht van de huurder om het olie- en waterpeil van het voertuig te meten en om het verhuurbedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van mechanisch defect.
 15. Voor àlle ongevallen (niet alleen voor aanrijdingen met een ander voertuig maar voor echt alle mogelijke ongevallen), is de huurder/bestuurder of de borgsteller verplicht om onmiddellijk de bevoegde politieautoriteiten er bij te halen.
 16. Het verhuurbedrijf heeft het recht om zonder enige waarschuwing het gebruik van het voertuig aan de huurder te ontnemen indien wordt vastgesteld dat deze laatste slecht gebruik maakt van het voertuig.
 17. Indien het voertuig door de huurder niet wordt teruggebracht op overeengekomen tijd en plaats, dan wordt deze laatste belast per uur vertraging met 1/5 van de daghuurprijs. Na het verstrijken van de huurovereenkomst is de dekking door de verzekering niet langer van kracht, en wordt geen enkele schade nog gedekt door die verzekering.
 18. In geval van een mechanische storing waardoor het voertuig niet meer kan rijden, zal dit onmiddellijk vervangen worden, op voorwaarde dat de schade niet ontstaan is door overtreding van de huurcontractvoorwaarden.
 19. De verhuurder heeft het recht om een borg te vragen via een kredietkaart zowel voor het betalen van eventuele verkeersovertredingen en voor het onmiddellijk dekken ervan met de kredietkaart van de huurder of zijn borgsteller, als voor het betalen van schade die niet door de afgesloten verzekering is gedekt.
 20. Voor het beslechten van eventuele geschillen die uit deze overeenkomst voortspruiten, komt rechtsmacht toe aan de rechtbanken van de Provincie Lasithi.
תנאים והתניות כלליים   IL
 1. השוכר בדק את הרכב האמור ומצא אותו לשביעות רצון השוכר ובמצב תקין, ללא פגמים שעלולים לשבש את בטיחות התפעול של הרכב בתנאים רגילים.
 2. במעמד החתימה על הסכם זה, השוכר קיבל רשימת ביקורת של כל הנזקים הקיימים ברכב, ולאחר שבדק אותה בקפדנות, השוכר הסכים כי רשימת הביקורת מתאימה למצב בפועל של הרכב האמור ומשקפת אותו.
 3. על השוכר לשתף פעולה באופן מלא עם המשכיר ולספק מידע מהימן לגבי כישורי הנהיגה של השוכר, גילו וכל סיבה להפחתת יכולת הנהיגה וכו'.
 4. בכל מהלך תקופת השכירות, השוכר יהיה הנהג היחיד ברכב ונאסר עליו להשכיר את הרכב בהחכרת משנה או להרשות לצדדים שלישיים להשתמש ברכב בכל דרך שהיא, ללא הסכמה מראש מהמשכיר.
 5. נאסר על השוכר להשתמש ברכב להובלת משאות, להוציא מטען הטיול הנסיעה של השוכר.
 6. הרכב בוטח על ידי המשכיר לכיסוי חבות צד שלישי כדלקמן:
  •  עד 1,000,000 אירו לנזק גופני (לאדם).
  •  עד 1,000,000 אירו לנזק לרכוש,
  •  וכן עד 10,000 אירו במקרה של מוות, נכות חלקית קבועה או נכות מלאה קבועה של הנהג.
 7. הביטוח המקיף שמספקת חברת הליסינג מגביל את אחריות השוכר בתנאי שהנזקים לא נגרמו כתוצאה מתאונה שאירעה בשל הפרת חוקי התנועה (לדוגמה, נהיגה תחת השפעת אלכוהול או חומרים אחרים, נסיעה ברמזור אדום או אי ציות לתמרור עצור, נסיעה נגד כיוון התנועה ברחוב חד-סטרי, נסיעה בנתיב הנגדי, חניה בפינת רחוב או בפנייה); אלא אם נמסר מידע כוזב או מטעה (לדוגמה, כתובת מגורים או מספר טלפון, נסיבות התאונה); פרט למקרה של נהיגה לא נאותה בשל רשלנות; או אם הופר ולו תנאי אחד מתנאי החוזה. שבירת מראות או שמשות מכוסה בביטוח בתנאי שבעת החניה המראות מקופלות, וכי לא דווח על אבדן של חפצים אישיים של נוסעי הרכב או הנהג במקרה של שבירת שמשה. הביטוח המקיף אינו מכסה אובדן או נזק למפתחות הרכב בשל נפילה.
 8. הביטוח המקיף אינו חל במקרה של חנייה שלא כחוק.
 9. a) מדיניות הביטוח בנושא ויתור נזק מלא (Full Damage Waiver) מכסה רק תאונות שאירעו בדרכים סלולות (אספלט או בטון).
  b) אסור להשתמש ברכב בדרכי עפר.
 10. מדיניות הביטוח בנושא ויתור נזק מלא (Full Damage Waiver) אינה מכסה נזק שנגרם לרכב בתאונה שבה הרכב נוסע מחוץ לדרך הסלולה מסיבה לא ברורה או עקב נהיגה לא בטוחה.
 11. מדיניות ויתור נזק מלא (Full Damage Waiver) אינה מכסה נזק לצמיגים, לחישוקי הגלגלים ולתחתית המרכב (החלקים התחתונים) של הרכב. השוכר רשאי לבטח את עצמו בגין הכל הפריטים האמורים בסעיף 13 בתוספת תשלום לפי הרכב המושכר.
 12. במקרה של תאונה המסתיימת בנזק שאינו מכוסה על ידי מדיניות הביטוח בנושא ויתור נזק מלא (Full Damage Waiver), לשוכר יש הזכות לבחור מעריך ולשלם לו כדי שיאמוד את הנזק שנגרם לרכב, בתוך 5 ימי עסקים מתאריך התאונה.
 13. השוכר אחראי באופן בלעדי לתשלום של כל הקנסות או העיצומים הכספיים וכיו"ב בגין הפרת חוק התעבורה בכבישי יוון.
 14. השוכר מחויב לבדוק את מפלסי השמן והמים של הרכב ולהודיע למשכיר מייד על כל קלקול מכני.
 15. במקרה של תאונה מסוג כלשהו (כלומר לא רק התנגשות עם רכב אחר, אלא כל תאונה), הנהג (השוכר) או הערב יתקשרו מייד לרשויות המשטרה המוסמכות.
 16. המשכיר שומר לעצמו את הזכות להחזיר את הרכב לרשותו בכל עת ללא התראה מראש, אם נקבע שהשוכר טיפל ברכב בצורה לא נאותה או השתמש בו באופן שמפר את ההסכם.
 17. אם השוכר לא יחזיר את הרכב למקום שהוסכם במועד שהוסכם, יוטל קנס איחור בגובה 1/5 מדמי ההשכרה היומיים לכל שעת איחור בהחזרת הרכב. בנוסף, כאשר פג תוקפו של הסכם ההשכרה, הרכב וכל נזק שנגרם לו אינם מכוסים יותר על ידי מדיניות ויתור נזק מלא (Full Damage Waiver).
 18. במקרה של תקלה מכנית שמשביתה את המכונית, היא תוחלף מיידית, בתנאי שהכשל אינו נובע מהפרה כלשהי של תנאי החוזה.
 19. המשכיר שומר לעצמו את הזכות לבקש מהשוכר לשלם ערבון באמצעות כרטיס האשראי שלו כדי לשלם על עבירות תעבורה, כך שניתן לחייב ישירות את כרטיס האשראי של הנהג או של הערב. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש בערבון כדי לשלם על נזקים שאינם מכוסים במדיניות ויתור נזק מלא (Full Damage Waiver).
 20. כל מחלוקת המתעוררת לגבי הסכם שכירות זה בין המשכיר לבין השוכר תובא בפני בין הדין המוסמך של לסיטי (Lassithi).
PL   Warunki ogólne i warunki użytkowania
 1. „Najemca” sprawdził w/w samochód i odpowiada on jego wymaganiom, jest w dobrym i bezpiecznym stanie, wolny od usterek które mogłyby wpłynąć na jego bezpieczne funkcjonowanie w normalnych warunkach użytkowania
 2. Wraz z podpisaniem niniejszej Umowy, „najemca” otrzymał kartę – Spis wszystkich szkód, jakich samochód doznał i po dokładnym sprawdzeniu stwierdził, że odpowiada on rzeczywistemu stanowi rzeczy, tj tegoż samochodu.
 3. „Najemca” jest zobowiązany współpracować z „wynajmującym” w pełnym zakresie jej wymagań, oraz do udzielania prawdziwych informacji dotyczących jego zdolności prowadzenia pojazdu, jego wieku, i ewentualnych powodów ograniczonej zdolności prowadzenia pojazdu, itp
 4. Przez cały okres najmu samochód będzie prowadził wyłącznie sam „najemca” i zabrania się pod-najmu samochodu lub odstępowanie samochodu osobom trzecim bez uprzedniej zgody „wynajmującego”.
 5. Zabrania się użytkowania samochodu do przewozu ładunków, innych niż osobiste bagaże podróżne „najemcy”.
 6. Samochód jest ubezpieczony przez wynajmującego co do szkód w stosunku do osób trzecich (OC) w sposób następujący:
  •  Do sumy 1,000,000 EURO za szkody na zdrowiu (na osobę)
  •  Do sumy  1,000,000 EURO za szkody materialne
  •  Oraz do sumy 10,000 EURO w przypadku śmierci, stałej pełnej lub stałej częściowej niesprawności kierowcy.
 7. Ubezpieczenie ogólne zapewnione przez firmę leasingową ogranicza odpowiedzialność najemcy, pod warunkiem że szkody nie wynikają z wypadków powstałych w wyniku naruszenia przepisów ruchu drogowego (na przykład: jazda pod wpływem alkoholu lub innych substancji, przejechanie na czerwonym świetle lub przejechanie znaku STOP, jazda w niewłaściwym kierunku na drodze jednokierunkowej, jazda pod prąd, parkowanie na rogu lub na zakręcie), ani jeżeli podano fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje (na przykład: fałszywy adres zamieszkania, fałszywy numer telefonu, nieprawdziwe okoliczności wypadku), ani w przypadku niewłaściwej jazdy w wyniku niedbalstwa, ani w przypadku naruszenia choćby jednego warunku umowy. Rozbicie lusterek lub przedniej szyby jest objęte wymaganym warunkiem, podczas postoju samochodu lusterka muszą być zamknięte, a jeśli chodzi o przednią szybę, nie mοże być deklaracji utraty rzeczy osobistych pasażerów lub kierowcy samochodu. Utrata kluczy lub ich uszkodzenie spowodowane upadkiem nie są objęte ubezpieczeniem ogólnym.
 8. Ubezpieczenie ogólne nie ma zastosowania w przypadku parkowania pojazdu w sposób niezgodny z prawem.
 9. a) Ubezpieczenie FDW jest ważne tylko w przypadku gdy wypadek nastąpi na asfalcie lub cementowej drodze.
  b) Zabrania się wykorzystywania pojazdu na drogach gruntowych.
 10.  W przypadku spowodowania wypadku z powodu zjechania z szosy bez poważnej przyczyny lub gdy jego przyczyną była nieodpowiednia jazda, szkody nie są pokrywane przez ubezpieczenie FDW.
 11. Ubezpieczenie (FDW) nie obejmuje uszkodzenia opon, kół i podwozia. Najemca może ubezpieczyć się na wypadek powyższych z paragrafu 13, po koszcie w zależności od wynajmowanego samochodu.
 12. Po wypadku po którym szkody nie są pokrywane przez ubezpieczenie FDW, „najemca” ma prawo do przeprowadzenia wyceny szkód samochodu przez rzeczoznawcę jakiego sam wybierze, w ciągu 5 dni roboczych od dnia wypadku.
 13. Mandaty, kary, itp. Z powodu naruszenia rozporządzeń Kodeksu Ruchu Drogowego obciążają wyłącznie „najemcę”.
 14.  „Najemca” ma obowiązek sprawdzenia poziomu oleju, wody w chłodnicy samochodu i natychmiastowego poinformowania wynajmującego o ewentualnych usterkach mechanicznych samochodu.
 15. W przypadku jakiegokolwiek wypadku (nie tylko w przypadku zderzenia z innym samochodem, ale wszelkiego wypadku), kierowca – „najemca” lub gwarant jest zobowiązany wezwać natychmiast kompetentne władze policyjne.
 16. „Wynajmujący” ma prawo της pozbawienia „najemcy” prawa użytkowania samochodu bez uprzedzenia, jeśli uzna, że ma do czynienia z niewłaściwym sposobem używania samochodu.
 17. W przypadku nie oddania samochodu przez „najemcę” zgodnie z ustalonym czasem, najemca zostanie obciążony za każdą godzinę spóźnienia kwotą odszkodowania odpowiadającą 1/5 stawki dziennej. Ponadto, po czasie wygaśnięcia umowy o najem nie jest ważne ubezpieczenie FDW samochodu i wszelkie poniesione szkody nie będą pokrywane przez to ubezpieczenie.
 18. W przypadku awarii mechanicznej skutkującej unieruchomieniem pojazdu, samochód zostanie niezwłocznie wymieniony na inny pod warunkiem, że awaria nie wynika z naruszenia warunków umowy.
 19. Wynajmujący ma prawo do żądania gwarancji w postaci karty kredytowej jako opłaty za ewentualne wykroczenia drogowe oraz pokrycia ich bezpośrednio z karty kredytowej „najemcy” lub gwaranta, a także do opłacenia szkód których nie pokrywa ubezpieczenie FDW.
 20. Za kompetentne do rozstrzygnięcia wszelkich kwestii spornych jakie mogą wyniknąć z niniejszego, są sądy w Lasithi.
CZ   Všeobecné podmínky a předpoklady používání
 1. Nájemce zkontroloval výše zmíněné auto a shledal ho v naprostém pořádku, v dobrém a bezpečném stavu, zproštěno defektů, které by mohly ovlivnit bezpečný provoz při běžných podmínkách užívání.
 2. S podpisem této smlouvy přebírá nájemce formulář , v němž jsou sepsané všechny již vzniklé  škody vozu a  vůz si podrobně zkontroloval a ověřil tak, aby tento stav tohoto vozu  odpovídal skutečnosti zaznamenané na tomto formuláři.
 3. Nájemce má povinnost spolupracovat s pronajímající společností v jakémkoliv případě a musí ji vždy podávat pravdivé informace hlavně o způsobilosti a dovednosti v řízení, ohledně jeho věku a  různých omezení způsobilosti v řízení apod.
 4. Nájemce po dobu pronájmu vozu má povinnost  řídit tento vůz výhradně jen on sám, je zakázáno, aby  tento vůz nadále pronajímal někomu jinému, či ho „půjčoval“ někomu jinému, aniž by o tom předem neinformoval pronájemce.
 5. Je zakázáno užívat tento vůz k převážení nákladu , kromě převážení osobních cestovních zavazadel nájemce.
 6. Vůz je pojištěn pronájemcem pro odškodnění škod na druhých následovně:
  •  Do částky 1,000,000 Eur  za zdravotní úraz  (na osobu).
  •  Do částky 1,000,000 Eur za hmotné škody.
  •  A do částky 10,000 Eur za smrt, trvalé celkové a nebo trvalé částečné invalidity řidiče.
 7. Komplexní pojištění poskytnuté půjčovnou omezuje odpovědnost nájemce vozidla za předpokladu, že škody nevzniknou v důsledku nehod způsobených porušením dopravních předpisů (například: řízení pod vlivem alkoholu či jiných látek, jízda na červenou, neuposlechnutí výzvy k zastavení nebo značky Stůj, dej přednost v jízdě!, jízda v protisměru jednosměrnou ulicí, jízda v protisměru, parkování na rohu či v zatáčce); pokud nebyly poskytnuty nepravdivé či zavádějící informace (například: falešná adresa trvalého bydliště, falešné telefonní číslo, křivá výpověď o okolnostech nehody); s výjimkou nesprávného způsobu jízdy v důsledku nedbalosti; nebo pokud nedošlo k porušení byť jen jednoho ustanovení smlouvy. Pojištění se vztahuje na poškození zrcátek či čelního skla, jestliže je vůz zaparkovaný, zrcátka jsou sklopena a v případě rozbití čelního skla nebyla nahlášena žádná ztráta osobních věcí patřících osobám cestujícím ve voze nebo řidiči. Komplexní pojištění nepokrývá ztrátu nebo poškození klíčů od vozu v důsledku upadnutí.
 8. Komplexní pojištění nepokrývá případy parkování na zakázaných místech.
 9. a) Havarijní pojištění (FDW = FULL  DAMAGE  WAIVER)  platí pouze v případě nehody, která se stala na asfaltové  a nebo betonové cestě.
  b) Je zakázáno používat vozidla na nezpevněných cestách.
 10. V případě nehody z  příčiny opuštění silnice bez závažného zřetelného důvodu, která byla zaviněna  chybným řízením , škody nejsou hrazeny z havarijního pojištění (FDW).
 11. Rozšířené havarijní pojištění nepokrývá poškození pneumatik, disků kol a podvozku vozidla. Pro případy uvedené výše v odstavci 13 se zákazník může pojistit příslušnou částkou dle typu pronajatého vozidla.
 12. Po nehodě, která není hrazena z havarijního pojištění (FDW) , má nájemce právo si zvolit sám svého odhadce  pro odhad škod vzniklé na voze v době pěti pracovních dnů ode dne nehody.
 13. Přestupky a pokuty z důvodu porušení vyhlášek  silničního provozu postihují výhradně jen nájemce.
 14. Nájemce je povinen kontrolovat stav olejů, vody vozu a informovat okamžitě společnost v případě možné mechanické škody auta.
 15. V případě jakékoliv nehody (tedy nejen v případě srážky s jiným vozem , ale i v případě jakékoliv nehody) , řidič – nájemce nebo ručitel je povinen okamžitě zavolat na příslušný  policejní úřad.
 16. Pronajímající společnost má právo přerušit nájemci  pronájem – užívání vozu , aniž by ho předem informovala , když zjistí špatné užívání vozu.
 17. V případě spožděného návratu vozu nájemcem na předem domluvené místo a v domluveném čase, je nájemce postihován za každou hodinu spoždění  jednou pětinou (1/5 ) denního odškodnění. Taktéž po vypršení lhůty pronajímající smlouvy neplatí již havarijní pojištění vozu a jakákoliv škoda vzniklá v této době není pojišťovnou hrazena.
 18. V případě mechanické poruchy, která způsobí nepojízdnost vozu, bude okamžitě poskytnut náhradní vůz, není-li porucha způsobena porušením podmínek smlouvy.
 19. Pronájemce má právo žádat jako záruku platební kartu nájemce pro případ možných silničních přestupků a jejich okamžitou úhradu jejich následků nájemcem nebo ručitelem, tak jako i v případě škod , které nejsou hrazeny z havarijního pojištění.
 20. Případy jakéhokoliv vzniklého nedorozumnění vůči této smlouvě se budou řešit u místního  příslušného soudu v Lasithi.